дома
контакт
ПОДАТОЦИ ЗА ДЕКСИКО 
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ:
  • Назив на Друштвото:  Друштво за трговија и услуги ДЕКСИКО Д.О.О. увоз-извоз Богданци
  • Адреса на седиште:  Изворски 1, 1484 Богданци
  • Адреса на Подружница Скопје:  Ул. 808 бр.14 (упр. згр. ЖАС), 1000 Скопје
  • Единствен матичен број:  5773792
  • Даночен број:  MK4006003115421
  • Жиро сметка - Про-Кредит Банка: 380116180700182
top
copyright DEKSIKO 2008 | правна поука