дома
контакт
правна поука

ДТУ ДЕКСИКО ДОО ги објавува информациите, податоците, документите, сликите или другите писмени материјали на својата веб-страница само за информативни цели.

Содржината на веб-страниците на ДТУ ДЕКСИКО Д.О.О. треба да се толкува врз основа на оригиналните текстови, без промени. Може да се случи веб-страниците да се променат независно од волјата или надвор од контрола на ДТУ ДЕКСИКО ДОО и заради тоа, освен ако не е поинаку предвидено со закон, ДТУ ДЕКСИКО ДОО не превзема никаква одговорност за точноста, веродостојноста, навременоста или содржината на веб-страниците кои Ви се ставени на располагање, во врска со информациите, сликите, документацијата или другите писмени материјали кои можат да се најдат на веб-страницата.

Се забранува употреба, репродукција, пренос, дистрибуција, трансформирање или зачувување на содржините на веб-страниците во било каква форма, делумно или целосно, без претходна писмена дозвола од ДТУ ДЕКСИКО ДОО. Но, како начин на слободно користење, ДТУ ДЕКСИКО Д.О.О. Ви дозволува да ги зачувувате содржините од овие веб-страници или да ги печатите од Вашиот компјутер, за Ваша лична употреба.

ДТУ ДЕКСИКО Д.О.О.:

  • го задржува правото да ги менува или трансформира своите веб-страници во било кое време;
  • може да го ограничи или да го прекине пристапот до веб-страниците;
  • не гарантира непрекинат или безгрешен пристап до веб-страниците;
  • изрично отфрла било какви штети и/или загуби кои би можеле да произлезат од неовластен пристап до почетната страница, информациите, сликите, документацијата или другите писмени материјали кои се достапни на истите, несоодветна состојба на веб-странциците за употреба, несоодветно функционирање, неправилности, било какви проблеми во функционирањето или нивна нејасност.
  • Забрането е да се постави било каков линк со веб-страницата без претходно писмено одобрение од ДТУ ДЕКСИКО Д.О.О. Дури и да се добие такво одобрение за поставување на линк, забрането е вградување на било какви елементи од содржината на веб-страницата во друга веб-страница (во форма на рамка или вграден линк).

ДТУ ДЕКСИКО Д.О.О. не прифаќа било каква одговорност за содржините кои се воспоставени, пренесени, зачувани, ставени на располагање или објавени од трети страни со коишто е поставен линк или кои се однесуваат на веб-страниците на ДТУ ДЕКСИКО Д.О.О.

copyright DEKSIKO 2008 | правна поука